Jak przebiega ocena zagrożenia wybuchem?

Zarządzasz obiektem, w którym występują materiały o potencjale wybuchowym? Przestrzegaj najwyższych standardów bezpieczeństwa i zapobiegaj pożarom. Przeprowadź ocenę zagrożenia wybuchem i wdrażaj konieczne środki ochronne.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Każdy zarządca budynku musi śledzić przepisy związane z ochroną obiektów przed pożarami. Według aktualnych norm, ocena zagrożenia wybuchem powinna zostać przeprowadzona w miejscu, gdzie dokonywane są procesy technologiczne z wykorzystaniem substancji wybuchowych lub w magazynie, gdzie zostały one umieszczone. Należy zlecić jej wykonanie specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. W ramach współpracy eksperci przeanalizują ryzyko niekontrolowanego zapłonu oraz zaproponują środki ochronne do zwiększenia standardu bezpieczeństwa.

Jak zapobiegać wybuchom?

Dokumentacja oceny zagrożenia wybuchem wskazuje między innymi na rodzaj znajdujących się w obiekcie substancji niebezpiecznych oraz ich położenie. Specjaliści dokonują obliczeń, dzięki którym są w stanie precyzyjnie określić zasięg ewentualnej eksplozji. W raporcie przedstawiają także graficzne opracowania lokalizacji stref wybuchowych. Na podstawie wyciągniętych wniosków doradzają między innymi przy doborze odpowiednich urządzeń elektronicznych do obiektu.

Według prawa wyróżnia się kilka stref zagrożenia wybuchem. Inaczej określa się ryzyko związane z pyłami i włóknami oraz gazami i cieczami. Od rodzaju substancji zależą wdrażane w obiekcie środki ochronne.

Ochrona obiektów przemysłowych i magazynów

Upewnij się, że przechowywane przez Ciebie materiały wybuchowe znajdują się pod kontrolą. Przechowuj je w odpowiednich miejscach i korzystaj z pomocy firm przeprowadzających ocenę ryzyka zapłonu. Zleć sporządzenie kompleksowej dokumentacji technicznej związanej z bezpieczeństwem obiektu.