mapa strony - reklama - kontakt

Logowanie

zarejestruj się | zapomniałeś hasła?

Newsletter

Regulamin wortalu info-PR

1. DEFINICJE

Właściciel wortalu – Grupa PRC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. 1 Maja 112/15, 40-287 Katowice, NIP: 954-244-70-09, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000155051, o kapitale zakładowym 600 000 zł wpłaconym w całości.

Redakcja - zespół osób wyznaczonych przez Właściciela wortalu, odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu; siedziba Redakcji mieści się w Czeladzi (41-250) przy ul. Szpitalnej 3, tel. (032) 364 04 05, fax: (032) 364 04 01, e-mail: redakcja@info-pr.pl.

Giełda Pracy - część wortalu info-PR, w której są gromadzone i udostępniane informacje o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy związanych z sektorem public relations i sektorami pokrewnymi zgodnie z art. 18 a ust. 7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.99.1001).

Newsletter - informacje i wiadomości, dotyczące nowości i zmian w wortalu info-PR przesyłane Użytkownikom za ich zgodą za pomocą poczty elektronicznej na podany adres e-mail zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204), Newsletter może zawierać również treści o charakterze reklamowym.

Siła wyższa - nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności powódź, huragan, śnieżyca, strajk, wojna, akty władzy publicznej, itp.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana w wortalu info-PR, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach wortalu info- PR.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach wortalu info-PR na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, dostępne po dokonaniu rejestracji, oraz usługa polegająca na umieszczaniu w wortalu treści reklamowych, objęta Regulaminem Zamieszczania Reklam dostępnym pod adresem: www.info-pr.pl/?page=reklama_regulamin

Wortal info-PR – serwis internetowy, którego właścicielem jest Grupa PRC sp. z o.o., umieszczony pod adresem www.info-pr.pl

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci Internet.

Regulamin – niniejszy Regulamin

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach wortalu info-PR.
 2. Właściciel wortalu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia Usług drogą elektroniczną, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą urządzeń informatycznych i oprogramowania, którymi posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Właściciel wortalu świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Za wykonywanie obowiązków wynikających z Regulaminu w imieniu Właściciela wortalu odpowiada Redakcja.
 5. Materiały opublikowane w serwisie mogą być wykorzystywane pod warunkiem podania w nich źródła, a w przypadku artykułów – dodatkowo autora publikacji oraz aktywnego linku do artykułu na info-PR. Wszelkie inne formy publikowania informacji, w tym przedruki z info-PR wymagają pisemnej zgody Właściciela wortalu.
 6. Komentarze do publikacji zawartych na wortalu info-PR prezentują osobiste opinie ich twórców. Opinie i twierdzenia zawarte w tych wypowiedziach nie są opiniami i twierdzeniami redakcji info-PR, ani administratora wortalu.
 7. Publikowane felietony są wyrazem osobistych poglądów autorów, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 8. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo redagowania oraz dokonywania skrótów.
 9. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. USŁUGI

W ramach wortalu info-PR świadczone są następujące Usługi:

 1. Newsletter - za zgodą Użytkownika Właściciel wortalu przesyła na podany adres e-mail Newsletter info-PR. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z tej Usługi w każdej chwili.
 2. Giełda pracy:
  • Właściciel wortalu prowadzi bazę, w której gromadzone są oferty pracy z zakresu public relations, udostępniane przez pracodawców. Osoby zainteresowane mają możliwość przeglądania, wyszukiwania oraz sortowania ofert według określonych kryteriów;
  • Właściciel wortalu prowadzi bazę CV Użytkowników, poszukujących pracy w branży public relations w celu udostępnienia ich zainteresowanym pracodawcom.
 3. Forum PR - w ramach wortalu info-PR działa Forum umożliwiające Użytkownikom wyrażanie opinii i dyskusję na tematy związane z public relations.
 4. Prace dyplomowe - Właściciel wortalu umożliwia umieszczanie w wortalu info-PR prac dyplomowych związanych z tematyką mediów i public relations w celu udostępnienia ich treści internautom.
 5. Komentarze - Użytkownicy mają możliwość komentowania artykułów publikowanych w wortalu info-PR.
 6. Reklama - Właściciel wortalu umieszcza w wortalu info-PR treści reklamowe, szczegółowe zasady świadczenia tej usługi określa Regulamin Zamieszczania Reklam dostępny pod adresem: www.info-pr.pl/?page=reklama_regulamin

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z Usług udostępnianych w ramach wortalu info-PR Użytkownik dokonuje rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.info-pr.pl. Dla korzystania z poszczególnych Usług może być konieczna rejestracja za pomocą innego formularza rejestracyjnego.
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych w ramach wortalu info-PR, są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • komputer, terminal lub inne urządzenie, na którym dostępne jest oprogramowanie, dzięki któremu można przeglądać strony WWW,
  • dla korzystania z niektórych Usług może być wymagane użytkowanie oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie stron WWW poprzez protokół http
 4. Właściciel wortalu zastrzega, że korzystanie z Usług może w określonych przypadkach wiązać się ze standardowym ryzykiem, jakie pojawia się przy innych usługach świadczonych drogą internetową.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA WORTALU I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy oraz Właściciel wortalu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownik ma obowiązek udostępniać dane zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszające praw osób trzecich oraz przepisów prawa.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych oraz korzystanie z wortalu info-PR w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 5. Właściciel wortalu zobowiązany jest do nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniem prawa do zaprzestania świadczenia Usług na czas dokonywania modyfikacji w wortalu info-PR oraz prac konserwacyjnych.
 6. Usługi w wortalu info-PR świadczone są nieodpłatnie.
 7. Właścicielowi wortalu przysługuje prawo do wprowadzenia opłat za korzystanie z Usług (cennik będzie stanowił załącznik do Regulaminu).
 8. Właścicielowi wortalu przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, który łamie postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Właściciel wortalu i Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niestosowania się do postanowień Regulaminu i są zobowiązani do ich naprawienia.
 2. Właściciel wortalu nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe na skutek:
  • uniemożliwienia dostępu do danych dostarczonych przez Użytkownika w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych,
  • uniemożliwienia dostępu do danych dostarczonych przez Użytkownika w wypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze zablokowania do nich dostępu,
  • korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem i przepisami prawa,
  • przerw w świadczeniu usług powstałych na skutek okoliczności, za które Właściciel wortalu nie ponosi odpowiedzialności, bądź w celu wprowadzenia modyfikacji lub wykonania prac konserwacyjnych w wortalu info-PR,
  • nie przestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Głównym celem Polityki Prywatności jest ochrona prywatności Użytkowników wortalu info-PR poprzez zabezpieczenie przekazanych przez Użytkowników danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych i przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych.
 2. Właściciel wortalu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego świadczenia usług dostępnych w ramach wortalu info-PR, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionych Użytkownikom formularzach rejestracyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych. Właściciel wortalu przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi: nazwisko i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, data i miejsce urodzenia. NIP, zarobki. Część z ww danych to wybór opcjonalny w formularzach, a wypełnienie tych pól jest dobrowolne (pola zaznaczone gwiazdką). Udostępnione dane mogą być prezentowane jedynie przy zachowaniu zasad narzuconych przez Ustawę o ochronie o danych osobowych.
 3. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Ich nie udostępnienie może jednak uniemożliwić korzystanie z Usług świadczonych w ramach wortalu info-PR.
 4. W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Właściciel wortalu uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi. Każdorazowo Właściciel wortalu określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Inne dane osobowe mogą być przetwarzane za zgodą Użytkownika, która może być w każdej chwili odwołana.
 5. Właściciel wortalu ma prawo wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych, w szczególności do przesyłania informacji handlowych, wyłącznie za ich uprzednią zgodą.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzach rejestracyjnych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 7. Właściciel wortalu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej Usługi, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.
 8. Właściciel wortalu wykorzystuje "cookies" w celu zebrania informacji dotyczących „odwiedzalności” wortalu info-PR, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie treści umieszczanych na stronie do potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z usług, dostępnych w ramach portalu.
 9. Właściciel wortalu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych osobowych na skutek okoliczności od niej niezależnych.
 10. Właściciel wortalu ma obowiązek udostępniania danych osobowych i adresów IP na żądanie uprawnionych organów.

8. REKLAMACJE

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w wypadku, gdy świadczenie Usług odbywa się w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. Reklamacje rozpatruje Redakcja.
 3. Reklamacje powinny zwierać co najmniej dane identyfikujące Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie (listem poleconym) wysłanym na adres Redakcji.
 6. Odpowiedź na reklamacje powinna być udzielona w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.

9. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą rejestracji Użytkownika w wortalu info-PR.
 2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą rezygnacji Użytkownika z korzystania z Usług, a także usunięcia udostępnionych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Użytkownika.
 3. Właścicielowi wortalu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności wortalu info-PR należy zgłaszać na adres: redakcja@info-pr.pl, bądź pod numerem telefonu: (032) 364 04 05.
 2. Uwagi techniczne dotyczące wortalu info-PR należy kierować na adres: administrator@info-pr.pl
 3. Właścicielowi wortalu przysługuje prawo do modyfikacji Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich publikacji w wortalu info-PR.
 4. O zmianie Regulaminu Redakcja zawiadomi Użytkowników, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają jurysdykcji sądów polskich.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2008 r.

 

Partnerzy strategiczni: